Administrator danych:


Więź – gabinet psychoterapii. Katarzyna Kotulska z siedzibą w Jaworznie, 43-600 Jaworzno, ul. Inwalidów Wojennych 12/14 zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6321576847, REGON 360778539

Dane kontaktowe:


Z administratorem danych można kontaktować się za pośrednictwem adresu email:psychoterapiajaworzno@gmail.com lub pisemnie na następujący adres Więź – gabinet psychoterapii. Katarzyna Kotulska ;43-600 Jaworzno ul. Inwalidów Wojennych 10 , bądź pod numerem telefonu +48 575-455-005

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania


Dane będą przetwarzane w celu: świadczenia usług - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

Okres przez który dane będą przechowywane

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zaprzestania korzystania z usług oferowanych przez Więź – gabinet psychoterapii.Katarzyna Kotulska z siedzibą w Jaworznie lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie na mocy obowiązujących przepisów prawa organom do tego upoważnionym.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu świadczenia usług – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych w związku z świadczonymi usługami jest dobrowolne,– bez podania danych osobowych, nie jest możliwe skorzystanie z usług oferowanych przez Więź – gabinet psychoterapii.Katarzyna Kotulska z siedzibą w Jaworznie